ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και στελεχώνεται από καταξιωμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με μακρόχρονη πείρα, οι οποίοι διαθέτουν αμέριστη αφοσίωση στο έργο τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εταιρεία πραγματοποιεί σεμινάρια και ημερίδες τόσο για την ενημέρωση των πελατών της όσο και για τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 • Ετήσιοι Τακτικοί Έλεγχοι που προβλέπονται από τη νομοθεσία (Ν.2190, Ν.3190, Ν.2880/01 κ.λ.π.).
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων των Νοσοκομείων.
 • Ετήσιοι έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων των Ο.Τ.Α..
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών.
 • Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι.
 • Άλλοι γενικοί ή ειδικοί έλεγχοι σε βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών Οικονομικών Μονάδων.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Προσεγγίζοντας τον κάθε πελάτη μας με στόχο την κατανόηση της δραστηριότητας της επιχείρησής του και των κινδύνων που την διέπουν, παρέχουμε ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 • Παροχή συμβουλών για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων εταιρειών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Εκκαθαρίσεις
 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Φορολογία επιχειρήσεων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Φ.Π.Α. και λοιποί έμμεσοι φόροι
 • Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών