ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η OLYMPIA AUDITORS AE ιδρύθηκε το 2012 και έλαβε Αριθμό Μητρώου 170 από το ΣΟΕΛ και Αριθμό Μητρώου 40 από την ΕΛΤΕ. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων ελεγκτικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και στις απαιτήσεις ενημέρωσης των εποπτικών αρχών, η εταιρεία στελεχώνεται από καταξιωμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με μακρόχρονη πείρα και εμπειρία οι οποίοι διαθέτουν αμέριστη αφοσίωση και αγάπη για το έργο τους.

Η ανθρώπινη προσέγγιση και η υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης της εταιρείας μας στην αγορά. Για να εξασφαλίσουμε ότι η Εταιρεία έχει επάρκεια προσωπικού με τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, έχουν καταρτιστεί ρητοί κανόνες και διαδικασίες που αφορούν τις διαδικασίες πρόσληψης, την αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων, την επαγγελματική επάρκεια και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 πρόσωπα και είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων της εταιρίας όπως έχουν καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Αναγνώστου Ευθύμιος, (Ο.Ε.Λ.), 
Πρόεδρος

Κουτρουμάνης Γεώργιος, (Ο.Ε.Λ.), 
Αντιπρόεδρος

Τσαμπάζης Νικόλαος (Ο.Ε.Λ.), 
Διευθύνων Σύμβουλος

Παπουτσής Ιωάννης (Ο.Ε.Λ.), 
Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι:

 

Αναγνώστου Ευθύμιος (Ο.Ε.Λ.)

Παππάς Δημήτριος (Ο.Ε.Λ.)

Κουτρουμάνης Γεώργιος (Ο.Ε.Λ.)

Παπουτσής Ιωάννης (Ο.Ε.Λ.)

Τσαμπάζης Νικόλαος (Ο.Ε.Λ.)

Κουτρουμάνης Σταύρος (Ο.Ε.Λ.)

Δημολένης  Αναστάσιος (Ο.Ε.Λ.)

ΟΡΚΩΤΟΙ

Oι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που συνδέονται με την εταιρία είναι :

 

Αναγνώστου Ευθύμιος

Κουτρουμάνης Γεώργιος

Παππάς Δημήτριος

Παπουτσής Ιωάννης

Τζίφας Γεώργιος

Τσαμπάζης Νικόλαος

Ίσκος Άγγελος

Κουτρουμάνης Ιωάννης

Δημολένης Αναστάσιος

Κουτρουμάνης Σταύρος

Αλέξης Μαντάς